Nghĩa của từ Aa bằng Tiếng Pháp

Aa [na] Aa

Đặt câu có từ "Aa"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Aa", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Aa, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Aa trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. Dus als de originele mug aa was en onze nieuwe mug was aB, waar B staat voor het anti-malaria-gen, zouden de baby's als volgt moeten zijn: aa, aB, aa, Ba.

2. We willen short gaan op wat AA-tranches van CDO's.

3. Je kunt zoveel AA-tranche kopen als je wilt.

4. Dus Simmons gaat in de vacuümkamer draagt ... dragen aa bunny suit

5. We willen voor 15 miljoen dollar swaps kopen op de AA-tranche.

6. Probeer vervolgens zo langzaam mogelijk te lezen, waarbij je de klinkers hee-l la-ng aa-nhoudt in plaats van de woorden af te bijten.