Nghĩa của từ aalbesseboompje bằng Tiếng Pháp

aalbesseboompje [albɛsəbompjə] groseillie

Đặt câu với từ "aalbesseboompje"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aalbesseboompje", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aalbesseboompje, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aalbesseboompje trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp