Nghĩa của từ aan bằng Tiếng Pháp

aan [an] à, en, vers à, prèsde à, aumiliede, en, dans, parmi de, en aumoyende, par après, derrière ausujetde au‐dessusde à, contre, sur 10.aubordde, chez, parmi, sur, tousprèsde

Đặt câu có từ "aan"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aan", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aan, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aan trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. Hoofdklep aan, hoofdschakelaar aan.

2. We richten schade aan aan hen die aan dit leed verdienen.

3. Pas activiteiten aan de groepsgrootte aan.

4. Aan die dame aan m'n linkerzijde.

5. Kikkers pasten zich aan de woestijn aan.

6. Paulus biedt het evangelie aan aan Israël en vervolgens aan de andere volken.

7. Voer graan aan herbivoren, pesticiden aan monoculturen, chemicaliën aan grond, kip aan vissen, en de gehele agribusiness heeft eenvoudigweg gevraagd:

8. Wij hebben behoefte aan toewijding aan goddelijke beginselen.

9. Rustig aan!

10. Span aan.

11. Pak aan.

12. Benen aan.

13. Lichten aan.

14. Rustig aan.

15. Pas de informatie aan het plaatselijke gebied aan.

16. Hoofdmotor aan.

17. Kalm aan.

18. Aan wie?

19. 17 Ze brachten slachtoffers aan demonen, niet aan God,+

20. Ik geef les zowel aan MIT als aan HIT.

21. We moeten aan onze achtergrond denken. Aan onze gewoontes.

22. Loyaliteit aan God omvat ook loyaliteit aan zijn organisatie.

23. Deelname aan het avondmaal herinnert ons aan de verzoening

24. * De activiteiten aan hun eigen omstandigheden aan te passen.

25. Het is nu aan jou en aan het marinedepartement.

26. Denk eens aan de tranen die aan de buitenkant vloeien,

27. Je dankt het aan hard werken en aan je talent.

28. Er is niets glorieus aan achter een ploeg aan ploeteren.

29. Moedig iedereen aan een studie aan de deur te beginnen.

30. Ik belde aan omdat je hond aan het blaffen was.

31. Aan de politie.

32. Aan de kant!

33. Kleed je aan.

34. Mooi rustig aan.

35. Twee aan twee.

36. Auto aan/uit

37. Pak aan, apenkop.

38. Gog valt aan!

39. Rustig aan, cowboy.

40. Rustig aan, allebei.

41. Aan de overkant.

42. Je bent verantwoordelijk aan de wereld, aan de staat, aan hen, om goed voor ze te zorgen.

43. Daarom paste Paulus zich zoveel mogelijk aan gebruiken aan terwijl hij niettemin krachtig aan bijbelse beginselen vasthield.

44. Mijn telefoon wordt gelinkt aan mijn tablet wordt gelinkt aan mijn computer wordt gelinkt aan mijn auto...

45. Ik probeer me altijd niet te veel te hechten aan een plek... aan voorwerpen... of aan mensen.

46. Denk bijvoorbeeld nog eens aan het scenario aan het begin.

47. Het koudvuur vreet aan m'n been, niet aan m'n ogen.

48. Moedig iedereen ertoe aan het boek enthousiast aan te bieden.

49. En aan hem.

50. nemen steekpenningen* aan