Nghĩa của từ aambei bằng Tiếng Pháp

aambei [ambɛi˘] hémorrhoïde

Đặt câu với từ "aambei"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aambei", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aambei, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aambei trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp