Nghĩa của từ aaltje bằng Tiếng Pháp

aaltje [altjə] nématode

Đặt câu với từ "aaltje"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aaltje", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aaltje, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aaltje trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp