Nghĩa của từ aalmoes bằng Tiếng Pháp

aalmoes [almus] aumône

Đặt câu có từ "aalmoes"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aalmoes", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aalmoes, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aalmoes trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. Aalmoes voor een lepralijder.

2. De mannen vroegen om een aalmoes.

3. * Zie ook Aalmoes; Rijkdom; Tiende; Werelds, wereldsgezindheid

4. * Zie ook Aalmoes; Arm, armen; Offer, offerande, offeren; Welzijn, welzijnszorg

5. * Zie ook Aalmoes; Arm, armen; Dienstbetoon; Offer, offerande, offeren; Vasten

6. * Zie ook Aalmoes; Nederig, nederigheid, vernederen, verootmoedigen (zich); Offer, offerande, offeren; Vasten; Welzijn, welzijnszorg

7. ‘Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes.

8. Net als andere oprechte boeddhisten was hem geleerd een diep respect te hebben voor de wijsheid van de in gele gewaden gehulde monniken die elke ochtend vroeg bij het huis aanklopten voor een aalmoes.