Nghĩa của từ aan de achterkant bằng Tiếng Pháp

aan de achterkant [andəɑxtərkɑnt] arrière

Đặt câu có từ "aan de achterkant"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aan de achterkant", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aan de achterkant, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aan de achterkant trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. Neem de trap aan de achterkant.

2. Kun je de chauffeur vragen ons aan de achterkant op te pikken?

3. Deze is gemaakt van een helft van een Starbucks- beker met een zegel en mijn thuisadres aan de achterkant.

4. Er zijn vele vormen van blindheid waarbij de fotoreceptoren, onze lichtsensoren aan de achterkant van ons oog, zijn verdwenen.

5. 4 Als de druk toeneemt, raken de gevoelige zenuwvezels aan de achterkant van het oog beschadigd, wat glaucoom of uitval van het gezichtsvermogen veroorzaakt

6. Het viel me alleen op toen ik de schedel af had dat de ijzerdraad die ik had gebruikt om hem vast te houden aan de achterkant uitstak, daar waar de wervelkolom zou zitten.

7. Toen in 1952 het Bethelhuis in Elandsfontein werd gebouwd, vereiste de wet dat er aan de achterkant een apart gebouw zou komen voor de huisvesting van de zwarte en gekleurde broeders.