Nghĩa của từ 't bằng Tiếng Pháp

la, le, les, l' elle, il, lui la, le, l'

Đặt câu có từ "t"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "t", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ t, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ t trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. Robert T.

2. 't Stinkt.

3. voor de functie. De dummyvariabele is t. Voorbeeld: cos(t

4. 't Is onbelangrijk.

5. Behang voor ' t toilet?

6. 't Is'n unieke tentoonstelling.

7. Het vliegtuigticket,'t schilderij.

8. Handen van ' t stuur

9. 't Gevaar blijft dreigen.

10. Geef ' t Atlantische commando

11. 't Is niet waar.

12. Dat verdomde T-shirt.

13. 't Is bijgehouden tot'81 of'82,'t kreeg steeds minder waarde.

14. Wij vragen ’t onbevreesd:

15. 't Is een ruw spel.

16. 't Is een mooie typemachine.

17. lk vind jou ' t liefst

18. De M60 werd door het Amerikaanse Korps Mariniers ook ingezet tijdens Operatie Desert Storm tegenover Iraks T-55, T-62 en T-72 tanks.

19. 't Is'n tamelijk grote zending.

20. T enzij jij eerst verongelukt.

21. Waarom verkleed als E. T.?

22. Ja,'t was een schort.

23. De poppen aan ’t dansen.

24. ’t Grote Babylon zal vallen,

25. Kan ' t zo simpel zijn?

26. Ga achter ' t stuur zitten

27. 't Is geen bijzonder verhaal.

28. gestorvenen zien dan ’t levenslicht

29. Met van die glinsterende T-shirts.

30. Je heb 't toch zelf verkloot.

31. En in hemelsnaam, voltrek ' t nou

32. 't Lijkt Tungs gouden tand wel.

33. 't Kwam zomaar in me op.

34. ’t Is beter voor ons vastberaân

35. Zie je ' t een beetje zitten?

36. Jij krijgt nooit meer ' t bevel

37. in ’t Paradijs, onder Gods heerschappij.

38. in ’t paradijs, onder Gods heerschappij.

39. In ’t dal van donkere schaduw

40. T-Dog, probeer die zender eens.

41. Het was s-h-i-t.

42. 't Lijkt op'n actie van Mafia.

43. Ik heb vrienden die ' t doen

44. door ’t leven totaal niet gespaard?

45. 't Eerste nummer is Gio, m'n stemcoach.

46. 't Is een nieuw begin voor ons.

47. 't Is nog steeds een vlooiencircus.

48. in ’t Paradijs, onder Gods heerschappij?

49. Je hebt ' t de uitgever beloofd

50. 't Geld voor de kliniek, bedoel ik.