Nghĩa của từ 's woensdag bằng Tiếng Pháp

lemercredi

Đặt câu có từ "s woensdag"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "s woensdag", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ s woensdag, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ s woensdag trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. Het eigenlijke inwijdingsprogramma werd gehouden op woensdag 19 mei en begon om vier uur ’s middags.

2. Woensdag vieren we hier z'n verjaardag.

3. Woensdag zijn minstens 50 personen omgekomen bij een aardverschuiving in Nepal.

4. Alsjeblieft maak je schema's vrij voor de komende woensdag.

5. Op een woensdag werden de verkoolde resten door plaatselijke Getuigen gesloopt.

6. Sprak elke woensdag op een metrostation af met 20 van zijn vrienden.

7. Er zijn vier diploïde soorten (met 24 chromosomen): S. stenotomum, S. phureja, S. goniocalyx en S. ajanhuiri.

8. Eenmaal per week, op woensdag... vertrekt een trein met chemicaliën vanuit Long Beach.

9. Denk aan uw dentale d' s en t' s en aan uw a' s

10. Doodseskaders doden de guerrilla' s, guerrilla' s doden militairen

11. 4 Tijdens een maand van speciale activiteit trof een gemeente regelingen om in het weekend aan het eind van de middag en op de woensdag en vrijdag ’s avonds getuigenis te geven.

12. Vooral op woensdag en zaterdag is het erg druk want dan is er markt.

13. zwavel S 16

14. Laat hem ’s ochtends geschreeuw horen en ’s middags een alarmsignaal.

15. En bid haar, mark je me, op woensdag volgende, - Maar zacht! welke dag is dit?

16. God ’s nachts loven

17. Zijn dit pagina' s?

18. Ik werk 's morgens.

19. De officiële sluitingsceremonie vond de volgende woensdag plaats, nadat hij dinsdag door slecht weer werd uitgesteld.

20. Er zijn twee triploïde soorten (met 36 chromosomen): S. chaucha en S. juzepczukii.

21. WOENSDAG 24 augustus 2005 was een typisch hete, vochtige dag in New Orleans (Louisiana, VS).

22. (114) Als zendingspresident leert S.

23. Ook heeft president Thomas S.

24. 'S Ochtends is alles duidelijker.

25. Net als u, s hoofdinspecteur.