Nghĩa của từ 's ochtends bằng Tiếng Pháp

lemati

Đặt câu có từ "s ochtends"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "s ochtends", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ s ochtends, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ s ochtends trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. 'S Ochtends is alles duidelijker.

2. Tom staat 's ochtends vroeg op.

3. Je maakt alleen pannenkoeken,'s ochtends!

4. Hij sneed het hoofd verdomme ' s ochtends

5. Laat hem ’s ochtends geschreeuw horen en ’s middags een alarmsignaal.

6. Er is nooit erg veel te doen van een 's ochtends. "

7. Ze eten meestal 's ochtends en vroeg in de avond.

8. Eén gemeente hield hun openbare lezing om half acht ’s ochtends.

9. Gerhard werd rond zes uur ’s ochtends geëxecuteerd, waarschijnlijk door de guillotine.

10. Maar op 6 augustus 1945, om kwart over acht ’s ochtends, veranderde alles.

11. Vaak moest ik 's ochtends naar de grensgebieden om een journalist op te halen.

12. Wat dóen Amerikaanse presidenten om vier uur ́s ochtends op de dag van hun beëdiging?

13. Mijn zus en ik gingen sprokkelhout zoeken vanaf 5 uur 's ochtends tot na middernacht.

14. De dag begint ’s ochtends vroeg met het melken van geiten, koeien, kamelen en merries.

15. Ze komen om vijf uur ’s ochtends thuis en hun ouders vinden dat geen probleem.

16. Mijn wijk vergaderde pas in de middag, dus had ik ’s ochtends niet echt iets te doen.

17. Het is vijf uur ’s ochtends en Sabina staat weer klaar om haar eenkamerwoning te verlaten.

18. Ik was zo geboeid dat ik van acht uur ’s avonds tot vier uur ’s ochtends doorlas.

19. Om mensen thuis te treffen, moesten we dan ook al om zes uur ’s ochtends op pad.

20. Dus tegen depressies in Londen kan ik een draagbare blauwe lamp meenemen en die 's ochtends 15 minuten aanzetten.

21. Ik had een scan om 7:30 ́s ochtends, en het liet duidelijk een tumor op mijn alvleesklier zien.

22. De kinderen zitten gevangen, maar ze gaan naar school van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.

23. De kinderen zitten gevangen, maar ze gaan naar school van 8 uur ́s ochtends tot 4 uur ́s middags.

24. Is het je wel eens opgevallen dat vier uur 's ochtends... ... een soort meme of symbool is geworden?

25. Een vrouw die om zes uur ’s ochtends haar honden uitliet, stopte even om hun tuin te bewonderen.

26. Na het ontbijt gaan degenen die er lichamelijk toe in staat zijn, ’s ochtends vroeg in de velddienst.

27. Elke dag moest hij ’s ochtends vroeg vertrekken, en ’s avonds kwamen we pas laat terug op ons logeeradres.

28. Het doel was te zorgen dat elke verslaafde in Portugal iets had om 's ochtends zijn bed voor uit te komen.

29. Op sommige congressen was er wanneer de deuren ’s ochtends vroeg opengingen, een toeloop van broeders en zusters die het gebouw binnengingen.

30. Die woorden schetsen het beeld van een leraar die zijn pupil ’s ochtends vroeg wakker maakt om hem les te geven.

31. Eindelijk kwam ik zover dat ik ’s ochtends de tv kon afzetten en de hele dag uit kon laten staan.’

32. Hij ruilde gewoon zijn veren in en daardoor hoefde hij ’s ochtends niet vroeg op om op wormen te jagen.

33. Het was mij een voorrecht om ’s ochtends vroeg een extra cursus te mogen geven over het Boek van Mormon.

34. De meeste verkeersongevallen die in 2010 bij een Duitse verzekeringsmaatschappij gemeld werden, vonden plaats tussen 7 en 8 uur ’s ochtends.

35. Op 19 april 2002 kwam om elf uur ’s ochtends een college van zes rechters bijeen met als president Mher Khachatryan.

36. Mijn dag begon om 5 uur 's ochtends: koeien melken, het huis vegen koken voor mijn broers en zussen, water en brandhout bijhalen .

37. Maar ’s nachts opent Jehovah’s engel de deuren van de gevangenis en ’s ochtends vroeg zijn de apostelen alweer aan het prediken!

38. Als u middelen tegen slapeloosheid verkoopt, is het wellicht verstandig om de periode tussen één uur en vier uur 's ochtends te targeten.

39. Onze kamer was vaak ijskoud. ’s Ochtends moesten we eerst het ijs op het water in de kan stukmaken voordat we ons konden wassen.’

40. De zwarte vrouw zegt tegen de blanke vrouw: "Als je 's ochtends opstaat en je kijkt in de spiegel, wat zie je dan?"

41. Mijn dag begon om 5 uur ́s ochtends: koeien melken, het huis vegen koken voor mijn broers en zussen, water en brandhout bijhalen.

42. Maar de loszinnige fuivers uit de profetie beginnen ’s ochtends vroeg al met hun drinkgelagen en blijven tot ver in de avond drinken!

43. Als ik ’s ochtends opstond, hoefde ik me nooit druk te maken over de vraag of er een schoon overhemd of schone sokken waren.

44. Voor een tijdstip, dat ik het meest vredige...... en rustige uur van de dag vind, krijgt ́vier uur ́s ochtends'...... nog flink wat negatieve publiciteit! ( Gelach )

45. Op een andere plaats staat een vrouw ’s ochtends om vier uur op om een verpleegster te gaan onderwijzen die alleen ’s morgens vroeg een uurtje vrij kan maken.

46. Als we ’s ochtends opstaan, moeten we beslissen wat we zullen aantrekken, wat we als ontbijt zullen gebruiken en hoe we overdag allerlei andere dingen zullen aanpakken.

47. Om zeven uur ’s ochtends waren we met z’n tienen bezig rijstballetjes klaar te maken, en drie van ons gingen met de auto op weg met het eten.

48. Aangezien er van zes uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends een avondklok was ingesteld, werden de vergaderingen ’s middags gehouden in het huis van mijn ouders in Entebbe.

49. 3 Als het niet praktisch is om de dagtekst ’s ochtends te bespreken, zou je dat later op de dag als gezin kunnen doen, misschien bij het avondeten.

50. Het verbazende is dat, omdat er zoveel studenten waren, zelfs voor een vraag die werd gesteld om 3 uur " s ochtends, er ergens ter wereld iemand wakker was die met hetzelfde bezig was.