Nghĩa của từ 's middags bằng Tiếng Pháp

après‐midi

Đặt câu có từ "s middags"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "s middags", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ s middags, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ s middags trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. International Commerce Centrum,'s middags.

2. Laat hem ’s ochtends geschreeuw horen en ’s middags een alarmsignaal.

3. Om 3 uur ’s middags voel ik me zwaar depressief.

4. Ze aten ’s middags samen en voetbalden tijdens de pauze.

5. Uiteindelijk kwamen we om vier uur ’s middags bij de boerderij.

6. Omstreeks drie uur ’s middags roept Jezus uit: „Het is volbracht!”

7. Bijvoorbeeld dat je tussen 5 en 6 's middags je telefoon meer gebruikt.

8. Het avondoffer vond plaats op „het negende uur”, rond drie uur ’s middags.

9. Om twaalf uur ’s middags zochten we een aangename plek in de schaduw op om te lunchen.

10. Het eigenlijke inwijdingsprogramma werd gehouden op woensdag 19 mei en begon om vier uur ’s middags.

11. Deze drie uur durende duisternis, ongeveer vanaf het middaguur tot drie uur ’s middags, was een wonder.

12. Elke dag, van half mei tot eind oktober, betrekt de heldere ochtendhemel en regent het ’s middags pijpenstelen.

13. De kinderen zitten gevangen, maar ze gaan naar school van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.

14. De kinderen zitten gevangen, maar ze gaan naar school van 8 uur ́s ochtends tot 4 uur ́s middags.

15. Op het briefje van de zuster stond dat ik om twaalf uur ’s middags naar het huis van haar ouders moest gaan.

16. Het Cubaanse ministerie van Hoger Onderwijs heeft een schema voor het onderwijs op afstand, en biedt regelmatig 's middags en 's avonds cursussen voor arbeiders op het platteland.

17. Je gaat naar een basisschool om drie uur ́s middags en je kijkt naar hoe de kinderen naar buiten komen. Ze dragen rugzakken van 40 kilo.

18. Aangezien er van zes uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends een avondklok was ingesteld, werden de vergaderingen ’s middags gehouden in het huis van mijn ouders in Entebbe.

19. Op een warme dinsdagmiddag werd Ki, die in Taetjoen, Korea, een kliniek beheert, door drie medewerkers uitgenodigd om ’s middags met hen naar het strand te gaan.

20. Maria werkt van dinsdag tot en met zaterdag van zeven uur ’s morgens tot drie uur ’s middags in het tempelcafetaria, waar ze afwast en salades klaarmaakt.

21. Weet je Ursula, toen ik jong was... dacht ik dat een koning elke ochtend moest vechten... en zijn goud telde ... en ' s middags plunderde ... en elke avond mooie vrouwen beminde

22. Zij zijn op 27 juni 1844, om ongeveer 5 uur ’s middags, in de gevangenis van Carthage doodgeschoten door een gewapende bende — met zwartgemaakte gezichten — van ongeveer 150 tot 200 personen.

23. Om vijf voor zes 's middags komen we samen in het Natuurhistorisch museum in Rotterdam. De eend komt ook mee en we bespreken nieuwe manieren om te voorkomen dat vogels tegen ramen aanvliegen.

24. Mijn vader ging een dagje met ons de bergen in, in het noordelijke deel van de staat. ’s Middags zagen we een auto met een lekke band langs de kant van de weg staan.

25. Zij zijn op 27 juni 1844, om ongeveer 5 uur ’s middags, in de gevangenis van cCarthage doodgeschoten door een gewapende bende — met zwartgemaakte gezichten — van ongeveer 150 tot 200 personen. dHyrum werd het eerst getroffen en riep, terwijl hij gelaten neerviel: Het is met mij gedaan!