Nghĩa của từ 's avonds bằng Tiếng Pháp

lesoi

Đặt câu có từ "s avonds"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "s avonds", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ s avonds, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ s avonds trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. 's Avonds volgt ze kunstlessen.

2. Dat was om 8 uur 's avonds.

3. Eyring nemen ’s avonds laat een manuscript door.

4. Ongeacht het seizoen, aten we ' s avonds stipt om

5. ’s Avonds kwam het gezin bij elkaar voor de hoofdmaaltijd.

6. Vandaag is dag nummer 233 waarop ik enkel 's avonds eet.

7. Richard zegt: „Soms krijg ik ’s avonds heel laat nog een berichtje.

8. „Hij speelt met me en leest me ’s avonds voor.” — Sierra (5).

9. Als ze ́s avonds in onze slaapkamer vliegen bijten ze liever mijn vrouw.

10. Dit kan ’s avonds, in het weekend of op een ander tijdstip zijn.

11. Dit kan ’s avonds zijn, gedurende het weekeinde of op een ander tijdstip.

12. Het is ongeveer tien uur ’s avonds, het begin van de „middelste nachtwake”.

13. Denk eens aan een brandend kampvuur waaraan mensen zich ’s avonds heerlijk kunnen warmen.

14. Zelfs ’s avonds werden er nog zieken bij Jezus gebracht om genezen te worden.

15. Overdag werkte hij bij een bank en ’s avonds volgde hij een universitaire opleiding.

16. Overdag zon,'s avonds koel, cocktails met parapluutjes en alleen maar jong, knap vakantievolk.

17. Ik hoef ’s avonds geen kaarsen of olielampen aan te steken om te lezen.

18. Soms, als ik ’s avonds probeerde te slapen, leken de onafgemaakte muren op vage figuren.

19. Na de lunchpauze gingen ze vaak tot zeven uur ’s avonds of nog langer door.

20. Eric voegt eraan toe: „Tot ’s avonds laat klonk er harde muziek in de buurt.

21. 5 Toen het ’s avonds donker werd, gingen ze naar het kamp van de Syriërs.

22. Maar de zon is niet altijd beschikbaar, omdat ze 's avonds achter de horizon verdwijnt.

23. Dit zouden bijeenkomsten voor getuigenis door de week, in het weekend of ’s avonds kunnen zijn.

24. Ik was zo geboeid dat ik van acht uur ’s avonds tot vier uur ’s ochtends doorlas.

25. Rode tinten zijn 's avonds beter zichtbaar en kunnen je vervolgens helpen om in slaap te vallen.

26. Overdag vervulde hij zijn taken als hoofd van het klooster en ’s avonds vertaalde hij de Bijbel.

27. 2 ‘’s Avonds verlieten we het terrein’, vertelt ze, ‘en liepen we naar een spoorwegstation 25 kilometer verderop.

28. En wanneer de zon ́s avonds ondergaat achter haar tempel, bedenkt die zijn tempel perfect met haar schaduw.

29. En wanneer de zon 's avonds ondergaat achter haar tempel, bedenkt die zijn tempel perfect met haar schaduw.

30. Als een kind slapen met dood zijn gelijkstelt, kan het bang worden ’s avonds naar bed te gaan.

31. Ik ben opgegroeid in een omgeving met allerlei soorten ijzerwinkels. Ik ga graag 's avonds naar de markt.

32. Terwijl de jaren verstreken, begon hij te merken dat schittering het ’s avonds moeilijk voor hem maakte te rijden.

33. Wanneer de duiven ’s avonds en masse terugkeren, daalt er een ware wolk van vogels op de duiventil neer.

34. Elke dag moest hij ’s ochtends vroeg vertrekken, en ’s avonds kwamen we pas laat terug op ons logeeradres.

35. De passagiers sliepen aan dek, misschien onder tentachtige beschuttingen die ’s avonds werden opgezet en ’s morgens weer werden afgebroken.

36. 10 Als de meester nu eens tijdens de tweede nachtwake arriveerde, wat zo tussen negen uur ’s avonds en middernacht was?

37. Eerst moesten wij van zeven uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds op een en dezelfde plek voor de barakken staan.

38. De volgende dag ging hij naar Calais, ging een sportwinkel binnen, enkele minuten voor 8 uur 's avonds, samen met Shadi Kataf.

39. We zijn vaak van ’s morgens tot ’s avonds bezig om water te bemachtigen en onze kleren te wassen bij deze tappunten.

40. Om 12 uur geef je aan hoe de bloem gedraaid is. 's Avonds doe je dit weer en zo heb je een klok.

41. Er wordt gezegd dat als je ’s avonds een stok in de vruchtbare aarde van Oeganda steekt, er de volgende ochtend wortels aan zitten.

42. Na de kerk gaven mijn ouders hun kinderen les in de verzoening en de opstanding; ’s avonds hadden we een gezellige tijd samen.

43. Wat werd bijvoorbeeld afgebeeld door het reukwerk dat ’s morgens en ’s avonds op het reukaltaar in het Heilige van de tempel werd geofferd?

44. Patrick gaf nooit zijn droom voor hoger onderwijs op. 's Avonds laat, na het werk, zocht hij op het net naar manieren om te studeren.

45. Toen we ’s avonds hand in hand op de bank zaten en genoten van een televisieprogramma gleed mijn dierbare Dantzel vredig de eeuwigheid in.

46. Ook trof hij regelingen voor een priesterschap om de Wet te onderwijzen, dierlijke slachtoffers te brengen en ’s morgens en ’s avonds reukwerk te branden.

47. Percy Shaw -- dit is een grote Britse uitvinding -- zag kattenogen opgloeien naast de weg toen hij ́s avonds naar huis reed. Zo ontstond de wegdekreflector.

48. En misschien ́s avonds zie ik de jagers terug met een enkele borstel trailing uit hun slee voor een trofee, op zoek naar hun herberg.

49. Met deze uitrusting konden we overdag van huis tot huis prediken en mensen uitnodigen voor de lezingen die we dan ’s avonds op het marktplein hielden.

50. Ten slotte kwamen wij om elf uur ’s avonds in Qeqertat aan en beëindigden ons laatste bezoek in de nederzetting om twee uur in de ochtend!”