Nghĩa của từ 's Gravenvoeren bằng Tiếng Pháp

Fouron‐le‐Comte

Đặt câu có từ "s Gravenvoeren"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "s Gravenvoeren", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ s Gravenvoeren, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ s Gravenvoeren trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. Er zijn vier diploïde soorten (met 24 chromosomen): S. stenotomum, S. phureja, S. goniocalyx en S. ajanhuiri.

2. Denk aan uw dentale d' s en t' s en aan uw a' s

3. Doodseskaders doden de guerrilla' s, guerrilla' s doden militairen

4. zwavel S 16

5. Laat hem ’s ochtends geschreeuw horen en ’s middags een alarmsignaal.

6. God ’s nachts loven

7. Zijn dit pagina' s?

8. Ik werk 's morgens.

9. Er zijn twee triploïde soorten (met 36 chromosomen): S. chaucha en S. juzepczukii.

10. (114) Als zendingspresident leert S.

11. Ook heeft president Thomas S.

12. 'S Ochtends is alles duidelijker.

13. Net als u, s hoofdinspecteur.

14. 's Avonds volgt ze kunstlessen.

15. Onze profeet, president Thomas S.

16. International Commerce Centrum,'s middags.

17. Het was s-h-i-t.

18. De kapers s / aan weer toe.

19. Meer in het D. A.'S.

20. Het hield me 's nachts wakker.

21. Ik was zo geboeid dat ik van acht uur ’s avonds tot vier uur ’s ochtends doorlas.

22. De 88's zijn er nog.

23. Alle studio' s springen erop in

24. Tom staat 's ochtends vroeg op.

25. Dingen die bop doen ́s nachts?