Nghĩa của từ 'r bằng Tiếng Pháp

àlui, lui là, y elle ses la, l'

Đặt câu có từ "r"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "r", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ r, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ r trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Pháp

1. Die jongens zochten naar ene R en R.

2. Quads " R " Us?

3. En een R rollen.

4. JIJ GAAT R AAN

5. R 55: Giftig voor dieren.

6. Hoogachtend, professor R. Geller.

7. Wij stellen voor Alan R.

8. Het antwoord begint met een " r ".

9. Vanaf dit spreekgestoelte heeft Eliza R.

10. R 30: Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

11. Zwakke werkwoorden worden onderverdeeld in vier categorieën: Eerste vervoeging: werkwoorden die eindigen op -a(r), -ā(r) in de tegenwoordige tijd.

12. Zet de volgende onafgemaakte uitspraak van ouderling Jeffrey R.

13. R 4: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

14. R 9: Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

15. Overweeg het volgende citaat van ouderling Jeffrey R.

16. We begonnen met R&D in 2006.

17. We begonnen met R& amp; D in 2006.

18. Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Bruce R.

19. In een wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden vertelde ouderling Jeffrey R.

20. Laat een cursist de volgende citaten van ouderling Jeffrey R.

21. Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Bruce R.

22. ♫ Wat zit hen nog dwars bij de R-I-A-A?

23. (102) Leden van de kerk in Arizona (VS) geven Enrique R.

24. Wat deden de wandelaars in de toespraak van ouderling Jeffrey R.

25. R 66: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

26. R 53: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

27. Nelson, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, en ouderling Jeffrey R.

28. Tegenwoordig runnen Mike Shinoda het bedrijf als producer en Brad Delson als A&R.

29. Zestig jaar later leerde de Russische wiskundige Andrey Kolmogorov ons nog meer over turbulentie toen hij voorstelde dat energie in een turbulente vloeistof met lengte R varieert in verhouding tot de vijf derde macht van R.

30. Het blijkt dat de inertie, die de hoekbeweging bepaalt, met R tot de vijfde macht afneemt.

31. De USS Gerald R. Ford (CVN-78) is een supervliegdekschip van de Amerikaanse marine.

32. Daarom waren zij feitelijk apostelen voor het Nephitische volk.’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R.

33. Het begon volgens mij met een R, maar dat is alles wat ik nog weet.

34. Het resultaat is dat de hoekversnelling, hier weergegeven met de Griekse letter alpha, 1 over R wordt.

35. Je moet erheen voor een kosten/ baten- analyse, een haalbaarheidsstudie, een R. O. I. - studie enzovoort.

36. Het volgende stuk in Siberië naar Krasnoyarsk, op een Russische binnenlandse vlucht van KrasAir, gespeld K-R-A-S.

37. Su-19 - Voorgestelde geavanceerde versie met R-25-300 motoren, andere vleugel en extra pylonen voor raketten.

38. Er zijn echter veel meer woorden in het Engels met R als derde dan als eerste letter.

39. Soul is een r&b-/soul-label voor releases die minder op pop en meer op traditionele soul/blues zijn gericht.

40. De ontwikkeling van de R-33 is nauw verbonden met die van de MiG-31 die ermee werd uitgerust.

41. Het volgende stuk in Siberië naar Krasnoyarsk, op een Russische binnenlandse vlucht van KrasAir, gespeld K- R- A- S.

42. We zijn een onafhankelijk onderzoeksbureau...... die samenwerken met de FBI en de F. R...... om op de aandelenmarkt bedrijfsfraude te stoppen

43. Deze oude muren herinneren zich de grote stilte die er in 1985 in de Tabernakel viel toen er werd aangekondigd dat ouderling Bruce R.

44. Tijdens een van deze tests bereikte het toestel, met als piloot J. R. Tobin, een snelheid van 975 km/u (Mach 0,891) in een duikvlucht.

45. In de lente van 1862 maakten de Noordelijke Army of the Southwest, onder leiding van brigade generaal Samuel R. Curtis op om de Zuidelijken in Arkansas te bestrijden.

46. ‘[Helen] vond dit “vingerspel” wel leuk, maar ze begreep het pas op het beroemde moment dat Anne “w-a-t-e-r” spelde terwijl ze water over [Helens] hand pompte.

47. Cristina Beatriz Fraga is op 1 april 2017 als lid van het algemeen jeugdwerkpresidium gesteund. Ze is in 1958 in Buenos Aires (Argentinië) in het gezin van Hugo R. en Maria A.

48. President Smith heeft ook gezegd: ‘De Heilige Geest weeft de waarheid in de vezels en pezen van het lichaam, zodat zij niet kan worden vergeten’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R.