Nghĩa của từ aal bằng Tiếng Anh

aal [al] eel elver liquidmanure, muck‐water, stale

Đặt câu có từ "aal"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aal", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aal, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aal trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh

1. Gegrilde aal?

2. Het is een aal.

3. Het is'n soort aal.

4. Ze is zo glad als een aal, Dougal.

5. Gegrilde varken, aal, en gemarineerde kreeft.

6. Dit is kapitein Constanzo, onze aal.

7. Ik zou nog liever een aal pakken.

8. Verspil niets van de aal en eet het allemaal op.

9. Dus tegen de tijd dat je hoort dat de AAL is begonnen is het al voorbij.