Nghĩa của từ retire from the army bằng Tiếng Anh

complete one's time of service in the army

Đặt câu với từ "retire from the army"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retire from the army", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retire from the army, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retire from the army trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. He will retire from the army / his directorship next year.