Nghĩa của từ retiredly bằng Tiếng Anh

adverb

[rɪ'taɪə(r)dlɪ]

secludedly, in isolation, while alone, solitarily

Đặt câu với từ "retiredly"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retiredly", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retiredly, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retiredly trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh