Nghĩa của từ retiringly bằng Tiếng Anh

adverb

[rɪ'taɪərɪŋlɪ]

in a retiring manner; bashfully, shyly, timidly

Đặt câu với từ "retiringly"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retiringly", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retiringly, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retiringly trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Antonyms for Bumptiously include humbly, lowlily, modestly, unpretentiously, self-effacingly, uncertainly, shily, retiringly, diffidently and bashfully