Nghĩa của từ retrahent bằng Tiếng Anh

adjective

drawing back

Đặt câu với từ "retrahent"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retrahent", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retrahent, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retrahent trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh