Nghĩa của từ retraceable bằng Tiếng Anh

adjective

can be gone over again, can be traced backwards; can be gone over again in the mind

Đặt câu với từ "retraceable"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retraceable", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retraceable, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retraceable trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh