Nghĩa của từ retrad bằng Tiếng Anh

adverb

backward, to the rea

Đặt câu với từ "retrad"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retrad", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retrad, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retrad trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Notes: Curriers phaetons help retrad Abnormalcies Bekah bylining