Nghĩa của từ retouchable bằng Tiếng Anh

adjective

can be improved by making changes, can be enhanced through alteratio

Đặt câu với từ "retouchable"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retouchable", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retouchable, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retouchable trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh