Nghĩa của từ retint|retinted|retinting|retints bằng Tiếng Anh

verb

tint again, color agai

Đặt câu với từ "retint|retinted|retinting|retints"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retint|retinted|retinting|retints", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retint|retinted|retinting|retints, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retint|retinted|retinting|retints trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh