Nghĩa của từ retinoscopic bằng Tiếng Anh

adjective

pertaining to an eye examination performed with a retinoscope (Ophthalmology)

Đặt câu với từ "retinoscopic"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retinoscopic", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retinoscopic, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retinoscopic trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh