Nghĩa của từ retinoscopy|retinoscopies bằng Tiếng Anh

noun

examination of the refractive capacity of the eye with a retinoscope (Ophthalmology)

Đặt câu với từ "retinoscopy|retinoscopies"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retinoscopy|retinoscopies", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retinoscopy|retinoscopies, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retinoscopy|retinoscopies trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. 12 Examination included far and near visual acuity test, eye refractive status (based on retinoscopy , with 1%atropine cycloplegia), eye fundus, corneal curvature, eye axial length.

2. Methods: For the 423eyes of the juvenile (10-14 years) with the naked eye vision of 0 We make routine vision examination and apply cydopleyicsbefore retinoscopy .