Nghĩa của từ retinene bằng Tiếng Anh

noun

vitamin A aldehyde, orange pigment found in the retina of the eye (Biochemistry)

Đặt câu với từ "retinene"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retinene", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retinene, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retinene trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. The sensitivity curves reflect quite accurately the absorption curves of corresponding maxima for visual pigments containing retinene.