Nghĩa của từ personal weapon bằng Tiếng Anh

weapon that belongs to a private individual (i.e. pistol, rifle, etc.)

Đặt câu với từ "personal weapon"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "personal weapon", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ personal weapon, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ personal weapon trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Shavers can you make that into a personal weapon?