Nghĩa của từ persuadably bằng Tiếng Anh

adverb

[pə(r)'sweɪdəblɪ]

in a convincible manner, as a person who can be persuaded

Đặt câu với từ "persuadably"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "persuadably", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ persuadably, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ persuadably trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh