Nghĩa của từ perspicuousness bằng Tiếng Anh

noun

[pə(r)'spɪkjʊəsnɪs]

clearness, lucidity; state of being expressed clearly; transparency

Đặt câu với từ "perspicuousness"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "perspicuousness", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ perspicuousness, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ perspicuousness trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Synonyms for Conspicuousness include perspicuity, lucidity, explicitness, simplicity, clarity, clearness, lucidness, perspicuousness, transparency and directness