Nghĩa của từ personative bằng Tiếng Anh

adjective

filling a dramatic role, playing a part in a play; symbolic, representative

Đặt câu với từ "personative"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "personative", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ personative, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ personative trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh