Nghĩa của từ personkind bằng Tiếng Anh

noun

humankind, mankind, human race

Đặt câu với từ "personkind"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "personkind", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ personkind, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ personkind trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh