Nghĩa của từ perspicuously bằng Tiếng Anh

adverb

[pə(r)'spɪkjʊəslɪ]

clearly, transparently; in a way that is easily understood, lucidly

Đặt câu với từ "perspicuously"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "perspicuously", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ perspicuously, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ perspicuously trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh