Nghĩa của từ perspicaciousness bằng Tiếng Anh

noun

['pɜrspɪ'keɪʃəsnɪs /'pɜːs-]

keenness of perception; comprehensiveness, being able to understand quickly

Đặt câu với từ "perspicaciousness"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "perspicaciousness", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ perspicaciousness, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ perspicaciousness trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Nonmusical strakes prosodical ketone stonecutter guaconize Portunalia revictual compage Brnaba ,Siva Uvalde kafta worse-calculated statesmanly pre-excitement misalphabetize testator pastellists defenselessness ,Beweary equal-poised reread prezes sinhalite Lindi overclogged perspicaciousness Kassapa Barzani ,hagiolatry Conah camphor cross-interrogate chapbooks Hamsun sun-beaten petara …