Nghĩa của từ ambary bằng Tiếng Anh

noun

East Indian plant that yields fibres; fiber of the ambary plant; kenaf

Đặt câu với từ "ambary"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ambary", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ambary, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ambary trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh