Nghĩa của từ ambergrease bằng Tiếng Anh

noun

ambergris, substance obtained from sperm whale used in perfumery

Đặt câu với từ "ambergrease"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ambergrease", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ambergrease, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ambergrease trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh