Nghĩa của từ ambidextrousness bằng Tiếng Anh

noun

ability to use both hands with equal ease and skill

Đặt câu với từ "ambidextrousness"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ambidextrousness", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ambidextrousness, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ambidextrousness trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. 5 synonyms for Ambidexterity: artificiality, disingenuousness, insincerity, phoniness, ambidextrousness

2. Nouns for ambidextrous include ambidexter, ambidexterities, ambidexterity, Ambidexters, ambidextrism, ambidextrous and ambidextrousness

3. Ambidextrously definition in English dictionary, Ambidextrously meaning, synonyms, see also 'ambidextrous',ambitiously',ambidextrousness',ambidexterity'