Nghĩa của từ sao cho bằng Tiếng Việt

sao cho
[sao cho]
so as to ... ;so that ...; in such a way that ...
Cô ta sắp xếp mọi việc sao cho thứ bảy nào cô ta cũng rảnh rỗi
She arranges things in such a way that she is free on Saturdays

Đặt câu với từ "sao cho"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sao cho", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sao cho, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sao cho trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Làm sao cho thỏa má hồng răng đen Làm sao cho tỏ hơi đèn ?

2. Vậy làm sao cho nổ?

3. Chạy sao cho được thưởng

4. Đánh sao cho quân tử?

5. Dạy sao cho dễ hiểu

6. Sắp hàng sao cho coi được!

7. 1 Hủy phân sao cho an toàn

8. Vẽ sao cho mập hơn 1 chút.

9. Làm sao cho bút gần nghiên suốt đời ?

10. Tôi không biết trả lời sao cho thoả.

11. để sao cho tâm hồn bớt lo âu.

12. Anh em hãy chạy sao cho đoạt giải.

13. “Ngọc Diệp: 'Chỉ mong xé áo sao cho đạt'”.

14. Hiển thị một hình sao cho mỗi chữ cái

15. Làm sao cho thấy ta muốn Nước đó đến?

16. Cô có bản sao cho máy phóng đại chữ chưa?

17. Tôi muốn một con cừu sống sao cho thật lâu.""

18. Đời sống gia đình—Làm sao cho được thành công?

19. Khô bò Ruốc ^ “Chế biến mực khô sao cho ngon”.

20. Kỷ luật sao cho con cái giữ được thể diện

21. Để tôi giải thích sao cho em có thể hiểu nhé.

22. Và giữ sao cho cánh tay trái của em thật thẳng

23. Ông lo sao cho cô có thức ăn vào buổi trưa.

24. Tại sao cho ra một sách mỏng cho các nhà giáo?

25. Tôi chưa bao giờ biết chơi khăm sao cho ra hồn.

26. Để từ " vì sao " cho cảnh sát và bác sĩ tâm thần.

27. Anh cũng lo sao cho có đủ khu vực và sách báo.

28. Và như vậy phải trườn thật thấp, sao cho bụng sát đất.

29. trí tâm con xin luyện kỹ, để sao cho con được phước.

30. Michael O'Leary được trao nhiệm vụ điều hành sao cho có lãi.

31. (b) Đức Giê-hô-va tranh chiến ra sao cho dân Ngài?

32. Tôi không biết cám ơn anh sao cho đủ vì chuyện này.

33. Anh chị đó chuẩn bị ra sao cho mỗi lần viếng thăm?

34. "Cha mẹ hỏi nhau: ""Làm sao cho nó thèm ăn sáng được?""."

35. Và chúng ta cần phải nghĩ cách làm sao cho hiệu quả,

36. Hãy thu xếp sao cho có vẻ một anh chàng không lắm chuyện.

37. Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong-sạch được?

38. Hãy sắp xếp tài liệu sao cho nó bổ sung những điểm chính.

39. Và chúng tôi rất cần một ngôi sao... cho đêm diễn tối nay.

40. Điều khiển học hỏi Kinh-thánh gia đình sao cho có ý nghĩa

41. Gắn cây nến lên tường sao cho sáp không chảy xuống mặt bàn.

42. Vậy tại sao cho cậu ta tắm rửa và mặc đồ tươm tất?

43. Không biết cư xử sao cho đúng với lũ trẻ hay người khác.

44. Điều chỉnh lời nói sao cho phù hợp với nhu cầu của người nghe.

45. Họ chọn nơi trú ẩn sao cho đừng ảnh hưởng đến chim cánh cụt.

46. (3) Dùng Kinh Thánh để lý luận sao cho thuyết phục được người nghe.

47. Đúng vậy, Ngài lo sao cho danh Ngài được “đồn khắp cả thiên-hạ”.

48. Namibia đang nghiên cứu phương thức cải cách ruộng đất sao cho phù hợp.

49. Lấy một la bàn, và xoay nó sao cho kim trùng với chữ Bắc.

50. 6 Nhưng thật dễ làm sao cho chúng ta sao lãng việc cầu nguyện!