Nghĩa của từ sau khi bằng Tiếng Việt

sau khi
[sau khi]
after
Sau khi xem xét thêm / kỹ
After further/close examination
after-; post-
Nước thơm thoa trên mặt sau khi cạo râu
Aftershave lotion
Các triệu chứng sau khi có kinh / mãn kinh / rụng trứng
Postmenstrual/postmenopausal/postovulatory symptoms

Đặt câu với từ "sau khi"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sau khi", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sau khi, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sau khi trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Sau khi chia tay

2. Sau khi tan học.

3. Sau khi khám bệnh.

4. Được khắc sau khi chết.

5. Sau khi quẩy xong hử?

6. Bị tắc sau khi ghép?

7. Sau khi chúng mình abc...

8. Sau khi xử lý rác.

9. Sau khi Cha nghỉ hưu...

10. Sau khi xem Thân Nhiệt

11. Nửa kia sau khi nổ.

12. Đêm qua, sau khi trở về...

13. Đợi sau khi ta đăng cơ,

14. Chắc chắn là sau khi chết.

15. Anh sẽ về ngay sau khi...

16. Sau khi hút máu khủng long

17. Ngày sau khi anh tròn 50.

18. Adam, sau khi đã mồi chài.

19. Có lẽ sau khi xuất viện...

20. Tôi nghỉ sau khi sinh Charlotte.

21. Sau khi phát hành Little Busters!

22. Sau khi vớt liền khâm liệm.

23. Khung sẽ được gỡ bỏ sau khi Z- axis đã được chuyển đến vị trí nhà sau khi khởi động

24. Sau khi phía đồng minh giành thắng lợi, cuộc chiến kết thúc sau khi Napoléon thoái vị vào năm 1814.

25. Nhưng không có một người chết nào sau khi sống lại đề cập đến một sự sống sau khi chết.

26. Sau khi việc này xong thì sao?

27. Sau khi châm chọc nhau đủ rồi-

28. Tôi đi bơi sau khi thức dậy.

29. Thoát sau khi kết thúc kết nối

30. Sau khi ông ta rút ruột nó.

31. Vừa mới, sau khi tan lớp học.

32. Tốt nhất cho Đen sau khi 4.

33. 18 Sau khi được thợ chạm ra,

34. đã chết sau khi cưới vài năm.

35. Ánh sáng hình cầu sau khi nổ

36. Trở lại Dunkerque sau khi ra tù

37. Hãy lấy nó sau khi xong việc.

38. Ngay sau khi tôi khui sâm panh.

39. Không đến sau khi đặt tiền cọc?

40. Daniel, trước và sau khi phục hồi.

41. (W): Rút lui sau khi bốc thăm.

42. Không nằm nghỉ ngay sau khi ăn.

43. Cùng lắm là # sau khi cô tắm

44. Sau khi trở về thì qua đời.

45. Luôn đậy nắp sau khi sử dụng.

46. Bạn có thể sẽ tổ chức lại sau khi hợp nhất, sau khi tái cơ cấu nội bộ, sau khi thuê đại lý mới hoặc bạn có thể sẽ phát triển chiến lược Cuộn lên mới.

47. Hắn nhận được tên Gót sau khi bị đuổi khỏi trời, sau khi Nước Trời ra đời năm 1914 (Giăng 12:31).

48. Sau khi vợ chết, cha của Henry B.

49. Sau khi sinh Amado, em bị biến chứng.

50. Sau khi rời khỏi đó, gã mất việc.