Nghĩa của từ sao mai bằng Tiếng Việt

sao mai
[sao mai]
morning star

Đặt câu với từ "sao mai"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sao mai", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sao mai, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sao mai trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cách sao mai mọc

2. Sao Mai đã mọc rồi.

3. 13 Sao Mai đã mọc rồi!

4. Chúng tôi gọi nó là " Sao mai ".

5. “Sao mai” là ai hoặc là gì?

6. X: Đức Bà như sao mai sáng vậy.

7. 28 Tôi sẽ ban cho người ngôi sao mai.

8. Nó cũng có nghĩa là " sao mai " trong một số bản kinh

9. “Chung kết Sao Mai 2015 khu vực châu Âu tại CH Séc”.

10. Ví dụ, khi nói rằng "Sao Hôm là Sao Mai" ("Hesperus is Phosphorus").

11. Khải-huyền 22:16 gọi Chúa Giê-su Christ là “sao mai sáng chói”.

12. 13. (a) Tại sao chúng ta có thể biết chắc Sao Mai đã mọc rồi?

13. • Sao Mai của Đức Giê-hô-va là ai hay là gì, và mọc khi nào?

14. Ai chứng tỏ là sao mai, và ngài đã “mọc” khi nào và như thế nào?

15. Gp 38:4-7—“Các sao mai” là ai và chúng ta biết gì về họ?

16. Tôi là rễ và dòng dõi của Đa-vít+ và cũng là sao mai sáng ngời’”.

17. (2 Phi-e-rơ 1:19) Sao mai đó biểu trưng cho Chúa Giê-su Christ vinh hiển.

18. Họ sẽ biết là Sao Mai đã mọc, không phải trong trái tim loài người, nhưng trước muôn vật.

19. (So sánh Gióp 38:7, nơi mà các con trai của Đức Chúa Trời được gọi là “các sao mai”).

20. Do đó, một số bản dịch diễn đạt tiếng Hê-bơ-rơ gốc là “sao buổi sáng” hay “sao mai”.

21. Để ý đến lời đó soi sáng lòng chúng ta, và nhờ thế chúng ta biết được Sao Mai đã mọc.

22. 1:19—“Sao mai” là ai, mọc khi nào? Và làm sao chúng ta biết được điều này đã xảy ra?

23. 11. (a) Tại sao 2 Phi-e-rơ 1:19 không có nghĩa là “sao mai” mọc trong trái tim người ta?

24. 23 Ê-sai nói lời thí dụ tiếp: “Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống!

25. Câu nói “cây non uốn sao, mai cao oằn vậy” chắc chắn đã áp dụng đúng cho trường hợp của Ti-mô-thê.

26. Là Sao Mai, Đấng Mê-si báo trước sự bắt đầu của một ngày hay thời đại mới cho toàn thể nhân loại biết vâng lời.

27. Và mặt trời, mặt trăng và ccác sao mai hãy đồng hát hòa nhau, và tất cả các con trai của Thượng Đế hãy reo mừng!

28. Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”.—Gióp 38:1, 4, 7.

29. Diễn giả nói: “Là Sao Mai Cứu Thế, ngài báo trước một ngày hay thời đại mới bắt đầu ló dạng cho nhân loại biết vâng lời”.

30. Kể từ khi lên cầm quyền Nước Trời vào năm 1914, Chúa Giê-su cũng là “sao mai” đề cập nơi 2 Phi-e-rơ 1:19.

31. Trong khi kỷ niệm buổi sáng lễ Phục Sinh này, chúng ta hãy tìm đến Chúa, “sao mai sáng chói” của chúng ta (Khải Huyền 22:16).

32. Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:4, 7; Giăng 1:3).

33. Đó là Sự Sáng của Thế Gian, Sao Mai Sáng Chói, ‘một sự sáng bất tận, không bao giờ có thể bị lu mờ được’ [Mô Si A 16:9].

34. Kinh Thánh cho biết khi Đức Chúa Trời “đặt nền trái đất”, “các sao mai [thiên sứ] đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”.

35. Các văn bản kim tự tháp được dịch mô tả nhà vua tăng dần và trở thành Sao mai trong số các ngôi sao bất diệt của các vị vua trong quá khứ.

36. 10 Phi-e-rơ viết: “Anh em nên chú-ý lời đó, như cái đèn soi-sáng trong nơi tối-tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc”.

37. Tên tuổi của Dương Hoàng Yến bắt đầu được công chúng biết đến kể từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008 với giải triển vọng, khi đó cô mới 17 tuổi.

38. 18 Chúng ta vui mừng biết bao khi biết rằng vào năm 1914, Chúa Giê-su Christ, Sao Mai, mọc trong cả vũ trụ và bắt đầu làm ứng nghiệm sự hiện thấy về sự hóa hình!

39. Nhưng vì chú tâm vào lời đó, lòng của tín đồ đấng Christ được cảnh giác đến ngày khi “sao mai”, tức Chúa Giê-su Christ, đến trong sự vinh hiển của Nước Trời (Khải-huyền 22:16).

40. Sao Mai của Đức Giê-hô-va đang hiện diện, sẵn sàng thực hiện ý định của Đức Chúa Trời trong việc làm ứng nghiệm thêm về sự hóa hình—“sự chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng”.

41. Các “sao mai” hay thiên sứ đã cất tiếng reo mừng khi Đức Chúa Trời đặt nền trái đất, và chắc chắn hàng vạn thiên sứ vui mừng ‘làm theo mạng-lịnh của Đức Chúa Trời’ (Gióp 38:4-7; Thi-thiên 103:20).

42. Phi-e-rơ trả lời: “Như cái đèn soi-sáng trong nơi tối-tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em” (II Phi-e-rơ 1:19; Đa-ni-ên 7:13, 14; Ê-sai 9:5, 6).

43. Đấng Tạo hóa hài lòng và vui mừng đã soi dẫn người viết trên đất miêu tả chính xác cảnh trên trời, nói rằng: “Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:7).

44. Nhưng hãy xem kỹ câu 2 Phi-e-rơ 1:19, và bản dịch Thế Giới Mới đánh dấu phẩy trước và sau câu “cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc” để tách nó khỏi những chữ đi trước và khỏi cụm từ “trong lòng anh em”.

45. Nhơn đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên-tri chắc-chắn hơn, anh em nên chú-ý lời đó, như cái đèn soi-sáng trong nơi tối-tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em” (II Phi-e-rơ 1:16-19).

46. Câu này có thể được nói cách này: ‘Chúng tôi càng tin chắc hơn nơi lời tiên tri; và anh em đang cố gắng chú ý đến lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, tức là trong lòng anh em, cho đến chừng ban ngày lộ ra và sao mai mọc’.

47. 5 Nói đến sự hóa hình, sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên-tri chắc-chắn hơn, anh em nên chú-ý lời đó, như cái đèn soi-sáng trong nơi tối-tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em”.

48. Phi-e-rơ nói: “Nhơn đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên-tri chắc-chắn hơn, anh em nên chú-ý lời đó, như cái đèn soi-sáng trong nơi tối-tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em” (II Phi-e-rơ 1:19).

49. Và họ hoàn toàn đồng ý với lời khuyến giục của sứ đồ Phi-e-rơ: “Chúng tôi càng tin lời các đấng tiên-tri chắc-chắn hơn, anh em nên chú-ý lời đó, như cái đèn soi-sáng trong nơi tối-tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em”.

50. Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:4, 6, 7). Đức Giê-hô-va tra hỏi Gióp từ câu này đến câu kia về biển, áo xống của trái đất là lớp mây, buổi sáng, cửa sự chết, ánh sáng và tối tăm và các chòm sao.