Nghĩa của từ say bằng Tiếng Việt

say
[say]
drunk
Say rượu / bia
To get drunk on wine/beer
Bố nó lúc nào cũng say
His father is permanently drunk; His father never sobers
xem buồn nôn
Say xe buýt
To be/get travel-sick in buses
Say xe lửa
To get trainsick

Đặt câu với từ "say"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "say", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ say, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ say trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cô bị say xe bus, say sóng, say may bay, say xe lửa.

2. Kinh Thánh nói: “Kẻ say thì say ban đêm”.

3. Say rượu.

4. Và chúng sẽ say máu chính mình như say rượu ngọt.

5. Bố say xỉn.

6. Say máy bay?

7. Thật say mê.

8. Say nắng đấy.

9. Ổng say rượu.

10. Quá say mèm.

11. Tớ say mèm.

12. Củ cải say.

13. Mới say hả?

14. Luôn say xỉn.

15. never say die

16. Cô say rồi.

17. Anh say rồi.

18. Hai gã say xỉn.

19. Tôi đã say rượu

20. Say! 7 và Hey!

21. Anh say rồi, Ringo.

22. Ngủ say như chết.

23. Gã đó say khướt.

24. Say xe mất rồi.

25. Say, như thường lệ.

26. Không còn say đắm.

27. Cô say bí tỉ.

28. Tôi say sóng mà.

29. Đêm, lòng say khướt.

30. Albertine bị say nắng.

31. Ông ta say khướt.

32. Lòng say mê sách

33. Anh bị say nắng.

34. Tôi ngủ say quá.

35. Từ-ngữ trong tiếng Hy-lạp là methusko có nghĩa “say sưa, trở nên say”.

36. Chúng tôi rất say mê.

37. Nó như một cơn say.

38. Cậu ấy say lắm rồi!

39. Ông ta say khướt rồi.

40. Chỉ là say nắng thôi.

41. Tối qua tao say khướt.

42. Giống như say rượu ấy.

43. Say you'll stay beside me

44. Tôi còn say sưa nữa.

45. Hắn say mê đánh đấm.

46. Họ yêu nhau say đắm.

47. Hãy đi uống thật say!

48. Con mẹ say xỉn ấy.

49. rồi say ti tí thôi.

50. Là mấy cô say mèm