Nghĩa của từ sau bằng Tiếng Việt

sau
[sau]
hind; rear; back; behind
Có cổng sau hay không ?
Is there a rear entrance?
Đèn sau
Rear light/lamp
Bánh xe / trục / cổng sau
Rear wheel/axle/entrance
at the back of ...; behind
Ai đứng sau âm mưu ấy ?
Who was behind the plot?
Tôi ngồi xuống ngay sau anh ta
I sat down right behind him
later; after
Sau " tuy nhiên " phải có dấu phẩy
There ought to be a comma after "however"
Ba đến sau Hai
Ba comes after Hai
Chải răng sau bữa ăn
To brush one's teeth after meals
Hai ngày sau thì cô ấy đi nước ngoài
Two days after/later, she went abroad; She went abroad two days after/later
Tôi sẽ trả tiền sau hay là ngay bây giớ ?
Shall I pay later or right now?
next
Sớm nhất cũng tuần sau
It will be next week at the soonest
after-; post-
Sự phân chia nước Đức sau chiến tranh
The postwar division of Germany
latter
Cái trước dễ , cái sau khó
The former is easy, the latter is difficult

Đặt câu với từ "sau"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sau", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sau, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sau trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Sau công nguyên (sau Chúa Kitô).

2. Công việc đến sau, hôn nhân đến sau, con cái đến sau, thậm chí là cái chết cũng đến sau.

3. Sau đó hỏi những câu hỏi sau đây:

4. Nhưng với một cái chết sau phường Tybalt sau,

5. Và tôi sẽ trả vào sau ngày hôm sau.

6. Sau khi nằm ổ, 20-21 ngày sau trứng sẽ nở.

7. Sau khi chào hỏi, bạn có thể trình bày như sau:

8. Năm năm sau, một cơ hội không ngờ sau tai hoạ

9. Sau bị Vua Sau-lơ ghen tức ông phải chạy trốn.

10. Tuy nhiên, sau này đã tiết lộ rằng sau khi 6...

11. Sau đó nắm lấy cổ tay và khoá vai, sau đó...

12. Trẻ em trước, sau đó quay lại đón người lớn sau.

13. Sau cùng, chăm sóc hậu sản sáu tuần sau khi sinh.

14. Hệ thống tìm kiếm điểm nóng nhất nó tái tìm kiếm nửa giờ sau và 1 ngày sau 1 tháng sau

15. Kiểu pháo Schräge Musik thường được gắn phía sau buồng lái sau.

16. Sau khi đi ngủ, ngày hôm sau nó không còn ở đó.

17. Hôm nay... ngày mai, một năm sau, hay trăm năm sau chết.

18. Ngày hôm sau, họ kêu tôi đến nói chuyện sau buổi lễ.

19. Các lá héo sau một vài tuần sau khi hoa đã rụng.

20. Chúng ta sẽ vòng phía sau và chơi chúng ngay sau đít

21. Ngươi đặt dấu-ghi đằng sau cửa và sau các trụ cửa”.

22. Kết quả thường có sau khoảng 30 ngày sau khi hoàn thành.

23. Sau đó ông tiếp tục tự học để chờ khoa thi sau.

24. Tôi sống sót sau cuộc chiến và sau vài tháng bị Nga giam giữ sau khi chiến tranh đã kết thúc.

25. Mở cửa sau!

26. Gặp sau nhé!

27. Sau bước ngoặt.

28. Sau phục khởi.

29. Hãy nhấn vào Hệ thống [Sau đó] Nâng cao [Sau đó] Tùy chọn cho nhà phát triển [Sau đó] Mở khóa OEM.

30. Ở cổng sau nhà tôi, lô đất cắt qua đường, sân sau.

31. Viết một câu sau đây ở mặt sau của mỗi mảnh ghép:

32. Sau đó chúng tôi đặt xương và khăn giấy từ đằng sau.

33. Hướng sau lưng!

34. & Nghỉ tạm sau

35. Ra cửa sau.

36. Máy ảnh sau

37. Ang, đằng sau!

38. Ba ngày sau,

39. Cửa sau. Hmm.

40. Trang bìa sau

41. 7 THÁNG SAU

42. Sau tối mai.

43. Gặp lại sau.

44. Trước và sau.

45. Dưa ra sau.

46. Hẹn kiếp sau.

47. Sau ông ấy là một cuộc phản cách mạng sau khi đổi mới.

48. Ông nói trước... rồi sau đó có thể tôi sẽ đáp lời sau.

49. Sau 12h trưa.

50. Ngửa ra sau.