Nghĩa của từ cutitis bằng Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-viêm da

Đặt câu với từ "cutitis"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cutitis", trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cutitis, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cutitis trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt