Nghĩa của từ cutoff wavelength bằng Tiếng Việt

@cutoff wavelength
- (Tech) độ dài sóng giới hạn
@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: điện lạnh
-bước sóng cắt
@Lĩnh vực: toán & tin
-bước sóng giới hạn
@Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
-bước sóng tới hạ

Đặt câu có từ "cutoff wavelength"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cutoff wavelength", trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cutoff wavelength, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cutoff wavelength trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt

1. I find several cutoff wavelength wavelength under different voltage.

2. The cutoff wavelength of the rectangular coaxial waveguide in the coupling region is calculated by boundary element method.

3. The cutoff wavelength of ridge waveguide is very closed to the ridge position. It can be changed by changing the ridge position.