Nghĩa của từ cutisector bằng Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-dao cắt da

Đặt câu với từ "cutisector"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cutisector", trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cutisector, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cutisector trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt