Nghĩa của từ cutless bằng Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-không cắt
@Lĩnh vực: xây dựng
-không có vạch vữa

Đặt câu với từ "cutless"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cutless", trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cutless, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cutless trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt