Nghĩa của từ cutline bằng Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-ghi chú
@Lĩnh vực: toán & tin
-chú giải
-chú thích
-phụ đề

Đặt câu với từ "cutline"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cutline", trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cutline, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cutline trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt