Nghĩa của từ retinoscope|retinoscopes bằng Tiếng Anh

noun

instrument used to determine the refractive capacity of the eye by directing light at the retina (Ophthalmology)

Đặt câu với từ "retinoscope|retinoscopes"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retinoscope|retinoscopes", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retinoscope|retinoscopes, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retinoscope|retinoscopes trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh