Nghĩa của từ retentiveness bằng Tiếng Anh

noun

[rɪ'tentɪvnɪs]

tendency to keep possession; tendency to hold, tendency to maintain; state of having a good memory

Đặt câu với từ "retentiveness"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retentiveness", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retentiveness, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retentiveness trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh