Nghĩa của từ reteach|retaught|reteaches|reteaching bằng Tiếng Anh

verb

teach again, instruct again, re-educate

Đặt câu với từ "reteach|retaught|reteaches|reteaching"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "reteach|retaught|reteaches|reteaching", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ reteach|retaught|reteaches|reteaching, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ reteach|retaught|reteaches|reteaching trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh