Nghĩa của từ for your own good bằng Tiếng Anh

for your own benefit, for your own welfare

Đặt câu với từ "for your own good"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "for your own good", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ for your own good, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ for your own good trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. OverCredulous (too Credulous for your own good)

2. This is all for your own good.

3. You need to get back in the game for your own good.